Condicions d’ús del web

L’usuari en utilitzar la web accepta les presents condicions generals i es compromet a utilitzar la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes. L’usuari accepta que l’ús del web, dels serveis i dels continguts el realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Aquesta pàgina web (la “Pàgina”) és propietat de _______________, amb domicili social a_______________, _______________ _______________ (_______________), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom_______________, Foli_____, Full B_______________ , amb CIF nº B-_______________

Modificació de les presents condicions

#_________________# es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions d’Ús, obligant-se els usuaris a llegir-les amb atenció, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina web.

#_________________# es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina i / o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les particulars que els siguin aplicables.

Propietat intel·lectual i / o propietat industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina i dels seus continguts (textos, logos, icones, imatges, sons, àudio, vídeo, programari …) pertanyen a #_________________# o, si escau, a terceres persones. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

Els Usuaris se d’obtenir, i fins i tot d’intentar obtenir, informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’aquesta pàgina ( en endavant, els “Continguts”) utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en la pàgina o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, dels serveis i / o dels Continguts.

#_________________# no concedeix cap llicència o autorització expressa o implícita d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i / o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la Pàgina, els serveis o els Continguts, llevat d’acord escrit entre les parts.

Prohibició de difusió dels Continguts i informació subministrada

Els Usuaris s’obliguen a fer servir els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

 1. Utilitzar els Continguts ja sigui de forma total o parcial, amb finalitats o efectes contraris a la llei, o als costums generalment acceptades;
 2. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 3. Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de #_________________# o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els Continguts;
 4. Fer servir els Continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 5. Amaga l’origen de la informació transmesa via el lloc web.
 6. Posar informació falsa o enganyosa al lloc web.
 7. Introduir ni carregar al lloc web informació, que contingui virus, cavalls de Troia, cucs o qualsevol altre virus informàtic amb la finalitat danyar, interceptar, expropiar o inferir amb algun sistema, el lloc web o la informació o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 8. Utilitzar el lloc web o els sistemes o serveis de #_________________# de manera que afecti adversament la funció o el funcionament dels mateixos, o que impedeixin a tercers autoritzats accedir-hi.

#_________________# perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

#_________________# al seu torn no reconeixerà la validesa de qualsevol reproducció o divulgació de continguts de la seva pàgina web.

Introducció de Links, Enllaços, Hiperenlances o Hipervincles

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la pàgina (en endavant, el “Hiperenllaç”), sense perjudici que #_________________# des d’aquest mateix instant es reserva el dret a denegar-los, han de complir , com a mínim, les condicions següents:

 1. El Hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la Pàgina, però no podrà reproduir-la de cap manera;
 2. No es crearà cap explorador ni border environment sobre la pàgina;
 3. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Pàgina i dels serveis i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que #_________________# ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’Hiperenllaç;
 4. Excepció feta d’aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a #_________________#;
 5. La pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptats i / o l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment de l’Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre #_________________# i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de#_________________# dels seus continguts o serveis.

Dades de caràcter personal

Les dades personals que vostè ens proporcioni s’inclouran en un fitxer titularitat de #_________________#, amb la finalitat de realitzar la gestió dels serveis de transport contractats, la gestió comptable i administrativa de clients i / o la gestió de la promoció en virtut de la qual aquestes dades hagin estat sol·licitades. Les dades personals podran ser cedides a empreses del Grup MRW (incloses aquelles de les empreses franquiciades que necessàriament hagin d’accedir a les dades per prestar el servei de transport) exclusivament per al compliment de les finalitats abans esmentades.

Així mateix, les dades personals recollides podran ser tractades amb la finalitat de realitzar investigacions de mercat per tal de millorar els serveis i la seva qualitat, així com per mantenir-lo informat per via postal, telefònica i / o electrònica, sobre els serveis i promocions del Grup MRW relacionats amb el sector de transports i activitats connexes (comunicacions comercials). En conseqüència, el titular de les dades consent expressament que les seves dades personals proporcionades puguin ser utilitzats per a les finalitats indicades.

El titular de les dades podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça _________@_______________.com, o per carta enviada a_______________., A l’adreça postal indicada anteriorment, adjuntant còpia del seu DNI o passaport.

Exclusió de garanties i responsabilitat

#_________________# no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del web, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar per als usuaris.

#_________________# podrà cancel·lar o suspendre el seu ús del lloc web, la informació, els serveis i el contingut quan ho cregui convenient, a la seva discreció, fins i tot si l’accés i ús se segueixen permetent als altres. #_________________# no serà responsable davant vostè ni davant tercers per la cancel·lació o suspensió del seu accés al lloc web, la informació i / o els serveis.

#_________________# no serà responsable, sota cap circumstància, de les demores o fallades de rendiment resultants directament o indirectament dels fenòmens naturals, forces o causes més enllà del seu control, incloent sense limitacions, les fallades d’internet, fallades de computadores, fallades de equips de telecomunicacions, fallades d’altres equips, fallades de subministrament elèctric, vagues, disputes laborals, motins, manca de materials o de mans d’obra, incendis, inundacions, tempestes, explosions, guerra o altres causes anàlogues.

També s’exclou la responsabilitat de #_________________# per qualsevol dany, ja sigui incidental, indirecte o altres. Especialment no serà responsable per pèrdua de beneficis, pèrdua d’informació confidencial o d’un altre tipus, interrupció de negocis, danys a les persones, pèrdua de privacitat, incompliment d’obligacions, per negligència, alteracions en bases de dades o supressió de les mateixes, ni per qualsevol altra pèrdua, pecuniària o no, o de qualsevol altre tipus.

#_________________# no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

#_________________# no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a:

 1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
 2. El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;
 3. La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats;
 4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat en la condició general 10.2 respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de la pàgina.

Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer del web, els serveis i continguts: #_________________# no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin el web, els seus serveis i continguts de conformitat amb el que disposen les presents Condicions Generals i en les condicions particulars que siguin d’aplicació. Per això no assumeix cap tipus de responsabilitat davant de tercers pel comportament dels usuaris.

Responsabilitat per danys i perjudicis

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que#_________________# pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals i, si escau, de les condicions particulars o de la Llei, en relació amb la utilització de la Pàgina. Així com dels ocasionats pel mal ús o per la reproducció total o parcial, no autoritzada expressament per escrit, per a qualsevol finalitat.

Privadesa i seguretat en la utilització de la Pàgina i dels serveis

#_________________# no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització de la Pàgina i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan de la Pàgina i dels serveis.

#_________________# exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la pàgina i dels serveis.

Durada i terminació

La prestació del servei de la Pàgina i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. #_________________#, però, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars. Quan això sigui raonablement possible, #_________________# advertirà prèviament l’acabament o suspensió de la prestació del servei de la Pàgina i dels altres serveis.

Acceptació de les presents Condicions Generals

L’acceptació de les presents Condicions Generals per part dels Usuaris és condició prèvia indispensable i obligatòria per a, si escau, es pugui beneficiar dels serveis en la Pàgina. Els Usuaris declaren, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions Generals d’Accés i Ús de la Pàgina íntegrament i en confirmen la seva acceptació plena i voluntària de les mateixes.

Llei aplicable i submissió a jutjats i tribunals

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la normativa espanyola. L’Usuari i #_________________#, amb renúncia al seu propi fur, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).